SUW Żarska Wieś

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś

Data badania 14 stycznia 2020 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,32
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,4
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 -
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l   -
Stężenie wapnia mg/l   -
Stężenie magnezu     mg/l   -
Stężenie chlorków     mg/l   -
Stężenie żelaza ogólnego     μg/l   -
Stęzenie manganu ogólnego μg/l   -
Stężenie jonu amonowego mg/l   -
Stężenie azotynów mg/l   -
Stężenie azotanów mg/l   -
Indeks Mn mg/l   -
Siarczany mg/l   -
Fluorki mg/l   -

Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś

Data badania 20.06.2017r.
Badanie chemiczne Jednostka Norma  Wynik badania
Miedź mg/l  2,0  0,037
Nikiel μg/l  20 <5 
Ołów μg/l  10 <6
Kadm μg/l 5 <1
Glin μg/l   200 <40
Sód mg/l 200  41,8
Arsen μg/l 10 <1
Chrom μg/l 0,50 <7
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka  Wynik badania Niepewność 
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 360C w 1 ml wody  jtk*/ 1 ml  -  -
Ogólna liczba kolonii w agarze odżywczym w temperaturze 220C w 1 ml wody  jtk*/ 1 ml  0  -
Obecność i liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody  jtk*/ 100 ml  0  -
Obecność i liczba Escherichia coli w 100 ml wody  jtk*/ 100 ml  0  -
Obecność i liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody  jtk*/ 100 ml  0  -
Obecność i liczba Clostridium perfringens w 100 ml wody  jtk*/ 100 ml  -  -

 

Wstecz