Spis treści

IV. Wymagania odbiorowe przyłączy wod.-kan.

Wykonawca realizuje budowę przyłączy wod.-kan. pod nadzorem inspektora PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, a po zakończeniu prac zgłasza pisemnie zakończenie robót i wnioskuje o odbiór końcowy. Udział inspektora z ramienia PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu w trakcie realizacji budowy przyłączy oraz w ich odbiorze jest bezpłatny.

Kolejność realizacji budowy przyłączy wod.-kan.:

Podczas realizacji budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, należy przestrzegać procedury opisanej w wydanym przez PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu poradniku „krok po kroku”

1. Złożyć pisemne zgłoszenie rozpoczęcia robót w PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu,

2. Złożyć pisemne zgłoszenie odbioru technicznego – częściowego przyłączy wod.-kan.  (należy złożyć z trzydniowym wyprzedzeniem).

W celu dokonania odbioru technicznego – częściowego należy:

 • przedłożyć uzgodniony przez PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu projekt przyłączy,
 • wykonać: dezynfekcję, płukanie i próby szczelności,
 • zgłosić do odbioru roboty zanikowe (podsypkę, nadsypkę, ułożenie taśmy, zasypanie wykopu).

3. Złożyć pisemne zgłoszenie wpięcia (należy złożyć z trzydniowym wyprzedzeniem). 

Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, dokonują pracownicy PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu. 

4. Złożyć pisemne zgłoszenie odbioru technicznego – końcowego,

W celu dokonania odbioru technicznego – końcowego należy: 

 • dostarczyć do PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, geodezyjną mapę inwentaryzacyjną z naniesionymi przyłączami wod.-kan. w skali 1:500, z pieczęcią Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, o przyjęciu przyłączy do państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych,
 • dostarczyć wynik badania bakteriologicznego wody, wykonanego przez SANEPID,
 • oznakować zgodnie z PN-86-B-09700, zamontowane uzbrojenie podziemne – tabliczka informacyjna,
 • za zestawem wodomierzowym (wodomierza głównego), należy zamontować zawór zwrotny „antyskażeniowy”, od strony instalacji wewnętrznej,
 • teren wokół skrzynki zasuwowej na przyłączu wodociągowym, należy zabezpieczyć przed osiadaniem, elementami betonowymi lub cegłą klinkierową, o wymiarach 50x50 cm.

5. Warunkiem dopuszczenia wybudowanych przyłączy do eksploatacji jest:

 • przeprowadzenie dezynfekcji i płukania przyłącza,
 • przedłożenie sprawozdania z laboratoryjnego badania wody, przeprowadzonego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny lub inne laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzenia badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, co najmniej w zakresie wymaganym dla monitoringu przeglądowego tj.: bakterie coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 oC, 
 • dokonanie odbioru technicznego wybudowanych przyłączy wod.-kan.
 • dostarczenie atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów na zastosowane materiały.

Druki do pobrania znajdują się w miejscach tekstu wyodrębnionego kolorem niebieskim !