Spis treści

III.1. Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacja wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

 

III.1.1. Wymagania ogólne

 • niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie przyłącza wodociągowego zasilanego w wodę z sieci wodociągowej PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu z urządzeniami zasilającymi instalacje z innych źródeł wody (np. własne ujęcia, studnie),
 • wybudowane przyłącze wodociągowe jest odbierane i dopuszczane do eksploatacji przez PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu,
 • zasilanie w wodę placu budowy należy projektować poprzez przyłącze docelowe,
 • korzystanie ze starych przyłączy w celu zasilania placu budowy jest możliwe za zgoda PWiK „Nysa” Sp. z o.o., a po zakończeniu budowy, przyłącze takie należy zlikwidować oraz trwale odciąć od miejskiej lub gminnej sieci wodociągowej,
 • pobór wody dla zasilania placu budowy należy bezwzględnie opomiarować (wodomierz zlokalizować w studzience wodomierzowej)

 

III.1.2. Trasa przyłącza wodociągowego, skrzyżowania i kolizje

 Trasa przyłącza wodociągowego
 • Przyłącze należy projektować po jak najkrótszej trasie. 
 • Zaleca się projektowanie przyłącza wodociągowego prostopadle do wodociągu bez załamań.
 • Dopuszcza się załamanie trasy przyłącza przy wejściu przyłącza do budynku od strony bocznej.
 • Nie projektować przyłączy wodociągowych pod wjazdami na teren posesji, wjazdami do garaży, bramami, wzdłuż skarpy,
 • Przy projektowaniu przejścia przyłącza wodociągowego pod ławą fundamentowa, należy zachować odległość min. 1,0 m od narożnika budynku. 
 • Przejście rur wodociągowych przez ściany lub pod fundamentem należy projektować w rurach osłonowych uszczelnionych na końcach.
 • W przypadku budynków dwurodzinnych – bliźniaczych, dopuszcza się zaprojektowanie jednego przyłącza dla dwóch segmentów, pod warunkiem oddzielnego ich wprowadzenia do budynku i połączenia z instalacją wewnętrzną oraz zamontowania oddzielnych zasuw (umożliwiających niezależne odcinanie dostawy wody).
 • Odległości przyłącza wodociągowego od uzbrojenia podziemnego i obiektów budowlanych powinny być zgodne z PN-92/B-01706. Odległości te przedstawiono w Rozdziale V – Tabela nr 1.
   
 Skrzyżowania i kolizje

Skrzyżowania przyłącza wodociągowego z kanalizacją telefoniczną, kablami energetycznymi, gazociągami oraz kanałami ściekowymi i deszczowymi, najczęściej nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przyłącza.
W przypadku skrzyżowania z kablami S/N, przyłącze wodociągowe należy projektować w rurze osłonowej, której długość powinna sięgać 1,5 m od obrysu kolidującego obiektu.
Należy zachować odległość 20 cm w świetle między krzyżującym się uzbrojeniem.
Zasady rozwiązania kolizji przyłącza wodociągowego z siecią cieplną: 

 • w przypadku przejścia pod kanałem cieplnym, przyłącze wodociągowe należy układać w rurze osłonowej, której długość powinna sięgać 1,0 m poza obudowę kanału,
 • należy zachować odległość w świetle od spodu kanału sieci cieplnej do wierzchu rury osłonowej min. 20 cm.

 

III.1.3. Materiały, średnice, przekroje, spadki, zasuwy

 Materiał:

Do budowy przyłącza wodociągowego należy stosować:
przewody z polietylenu o wartości ciśnienia nominalnego PN 10 – niezależnie od średnicy przyłącza, przewody PEHD klasy min. PE 100 SDR 11. Trasę przyłączy wodociągowych z rur PE HD należy oznakować taśmą lokalizacyjną z  wkładką metalową, układaną na wysokości 20-30 cm nad przewodem. Wejście do budynku, należy wykonać zachowując ten sam materiał ( nie dopuszcza się łączenia różnych materiałów na jednym przyłączu). Materiały użyte do budowy przyłączy wodociągowych powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty Państwowego Zakładu Higieny.

 Średnica:

Średnicę przyłącza wodociągowego, należy dobierać w oparciu o przepływ obliczeniowy wody dla obiektu. Przy projektowaniu przyłącza wodociągowego dla celów bytowych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego, średnicę przyłącza należy dobrać w oparciu o większy przepływ. W projekcie należy przedłożyć bilans wody opracowany na podstawie jednostkowego zapotrzebowania wody na osobę/dobę, pracownika/zmianę, na ilość wytworzonego produktu itp.

 Zagłębienie (przykrycie) przyłącza wodociągowego

Projektując zagłębienie przyłącza wodociągowego, należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu. Na terenie miasta i gminy Zgorzelec głębokość przemarzania gruntu wynosi 1,0 m. W oparciu o PN-B-10725, dla przyłączy należy przyjmować przykrycie nie mniejsze niż – 1,4 m.
Przewody wodociągowe należy układać na gruncie posiadającym odpowiednią nośność lub z uwzględnieniem wymiany gruntu. Podsypkę i zasypkę należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami i instrukcjami producenta rur.

 Spadek przyłącza

Przyłącze wodociągowe należy projektować ze spadkiem w kierunku sieci wodociągowej. W przypadku konieczności prowadzenia przewodu z dużym spadkiem należy zwracać uwagę, aby zasuwy montowane były na odcinkach poziomych.

 Zasuwy

Na każdym przyłączu wody, bezpośrednio za punktem włączenia do przewodu wodociągowego, należy projektować montaż zasuwy wodociągowej, z miękkim uszczelnieniem klina, na ciśnienie nominalne min. 1 MPa, o średnicy zgodnej ze średnicą przyłącza. Zasuwy należy montować w terenie ogólnodostępnym. 
Obudowę trzpienia zasuwy, należy przyjmować z PE lub PP, w pasach drogowych teleskopową. Na zakończeniu obudowy, należy przewidzieć montaż skrzynki do zasuw, zabezpieczonej przed osiadaniem elementami betonowymi lub cegłą klinkierową, o wymiarach 50x50cm. Pod zasuwą należy zaprojektować blok oporowy (podporowy).
Lokalizację zasuwy, należy oznakować w terenie poprzez zamontowanie na elemencie trwałym (np. ogrodzenie, słupek, ściana budynku - którego dotyczy przyłącze) tabliczki informacyjnej z domiarami do pkt. stałych, zgodnie z PN-86/B-09700. 

 

III.1.4. Wodomierze

Na każdym połączeniu instalacji wodociągowej z przyłączem wodociągowym, powinien być zainstalowany wodomierz główny. W przypadku wykonania instalacji wodomierzowej wspólnej do celów gospodarczych i rzeciwpożarowych oraz tam, gdzie występują wahania rozbioru wody przy dużym jej zużyciu, gdy wartość natężenia przepływu nie mieści się w zakresie pomiarowym jednego wodomierza, należy stosować wodomierze sprzężone. Wodomierz główny na przyłączu wodociągowym, należy lokalizować zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (tekst jedn.: Dz.U.2015, poz. 1422 z późniejszymi zmianami), w sprawach warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

 • wodomierz główny powinien być umieszczony w budynku (w piwnicy lub na parterze budynku – bezpośrednio przy ścianie), w miejscu wydzielonym, łatwo dostępnym dla montażu, demontażu, obsługi i konserwacji całego zestawu oraz odczytu wskazań wodomierza przez służby PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu,
 • jeżeli nieruchomość gruntowa nie jest zabudowana lub budynek został usytuowany w odległości większej niż 15 m od linii rozgraniczającej nieruchomość od ulicy, zestaw wodomierzowy należy umieścić w studni wodomierzowej,
 • w budynkach wielorodzinnych lub przemysłowych wodomierz powinien być zamontowany w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu technicznym.

Przed i za wodomierzem głównym należy zaprojektować zawory odcinające.
Za każdym zestawem wodomierzowym, po stronie instalacji wewnętrznej, należy zaprojektować umieszczenie zaworu antyskażeniowego – zabezpieczającego przed wtórnym zanieczyszczeniem wody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. - tekst jedn.: Dz.U.2015, poz. 1422.

 

III.1.5. Połączenie projektowanego przyłącza z istniejącą siecią wodociągową

Połączenie projektowanego przyłącza o średnicy DN 25 - DN 50 z istniejącą siecią wodociągową przewidzieć za pomocą: opaski (nawiertki), przeznaczonej do montażu na przewodach wodociągowych pracujących pod ciśnieniem, z zasuwą odcinającą z żeliwa sferoidalnego (z miękkim uszczelnieniem) Dn 40 – DN 50. Dla przyłączy o średnicy  > DN 50, za pomocą trójnika z zasuwą odcinającą.