Spis treści

III. Wymagania projektowe

Projekty budowlane i wykonawcze winny być opracowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, rozporządzeń wykonawczych do ustawy, obowiązujących norm i spełniać warunki zawarte w „wytycznych do projektowania” obowiązujących w PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Podstawy prawne wyszczególniono na stronie nr 1.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zawierać:
- aktualne techniczne warunki przyłączenia wydanie przez PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu (umowa przyłączeniowa),
- opis, który winien uwzględniać warunki zapisane w umowie przyłączeniowej oraz w poradniku "krok po kroku",
- niezbędne zgody na rozkopanie oraz umieszczenie sieci i przyłączy wod.-kan. w gruncie należącym do innego właściciela,
- wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie i sprawdzenia (m. in. z Narady Koordynacyjnej, uzgodnienia branżowe, opinie rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych, ochroną środowiska, oraz z innymi właścicielami i administratorami terenu, urządzeń, i uzbrojeń podziemnych), oraz inne wynikające z odrębnych przepisów i wymagań,
- aktualną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dokumentacja składana do zaopiniowania lub uzgodnienia w PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, bez względu na jej rodzaj powinna być dostarczona min. w 2 egzemplarzach (z których jeden pozostaje w zasobach archiwalnych PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu), być trwale zszyta oraz posiadać okładkę.