Spis treści

II. Przedmiot wytycznych

Przedmiotem wytycznych są:

  • warunki, jakim powinny odpowiadać projekty budowlane sieci i przyłączy wod.-kan.,  uzgadniane w PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu,
  • wymagania jakościowe materiałów stosowanych do budowy sieci i przyłączy wod.-kan.,
  • wymagania w stosunku do wykonania i odbioru sieci i przyłączy wod.-kan.

Korzystanie z informacji zawartych w „wytycznych” ułatwi projektowanie i  uzgadnianie dokumentacji oraz przyczyni się do poprawy jakości przekazywanych do eksploatacji urządzeń i przyłączy.
Stosowanie „wytycznych” nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów, norm, instrukcji, zarządzeń branżowych i państwowych oraz właściwego wykorzystania wiedzy inżynierskiej.
Wszelkie odstępstwa od wytycznych oraz przypadki w nich nie omówione, wymagają indywidualnych pisemnych uzgodnień z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszych wytycznych, które będą aktualizowane w zależności od potrzeb i zmian obowiązujących aktów prawnych.