Spis treści

VIII. Wymagania odbiorowe sieci wod.-kan.

Wykonawca  realizuje  budowę sieci wod.-kan. pod  nadzorem  inspektora PWiK „Nysa” Sp . z o.o. w Zgorzelcu, a po zakończeniu prac zgłasza pisemnie zakończenie robót i wnioskuje o odbiór końcowy. Udział inspektora z ramienia PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, w trakcie realizacji budowy sieci oraz w ich odbiorze jest bezpłatny.

Kolejność procesu inwestycyjnego:

1. Złożyć pisemne zgłoszenie rozpoczęcia robót w PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu,

2. Złożyć pisemne zgłoszenie odbioru technicznego – częściowego sieci wod.-kan. (należy złożyć z trzydniowym wyprzedzeniem).

W celu dokonania odbioru technicznego – częściowego należy:

 • przedłożyć  uzgodniony  przez  PWiK  „Nysa” Sp. z o.o. w  Zgorzelcu  projekt  sieci
 • wykonać: dezynfekcję, płukanie i próby szczelności,
 • zgłosić  do  odbioru  roboty  zanikowe  (podsypkę,  nadsypkę,  ułożenie taśmy,  zasypanie wykopu).

3. Złożyć pisemne zgłoszenie wpięcia (należy złożyć z trzydniowym wyprzedzeniem). 

Włączenia do  istniejącej  sieci  wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, dokonują pracownicy PWiK   „Nysa”  Sp.   z o. o.   w   Zgorzelcu.

4. Złożyć pisemne zgłoszenie odbioru technicznego – końcowego.

Warunkiem   dokonania   odbioru   technicznego  końcowego,  są  zaakceptowane  wyniki odbioru technicznego częściowego i złożenie poniższych dokumentów:

 • kopia pozwolenia na budowę,
 • projekt  powykonawczy  lub   kopie  rysunków  projektu  budowlanego  z  naniesionymi ewentualnymi zmianami (w sposób widoczny kolorem czerwonym), potwierdzone przez projektanta,
 • oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania sieci z projektem, 
 • dostarczyć do PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, geodezyjną mapę inwentaryzacyjną z  naniesioną   siecią   wod.-kan.   w skali  1:500,   z   pieczęcią   Powiatowego  Ośrodka Dokumentacji    Geodezyjno-Kartograficznej  o    przyjęciu sieci do państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych,
 • dostarczyć wynik badania bakteriologicznego wody, wykonanego przez SANEPID,
 • oznakować zgodnie z PN-86-B-09700 zamontowane  uzbrojenie  podziemne – tabliczka informacyjna,
 • teren  wokół  skrzynki  zasuwowej  na  sieci  wodociągowej, należy  zabezpieczyć przed osiadaniem, elementami betonowymi lub cegłą klinkierową, o wymiarach 50x50 cm,
 • protokół ze zgrzewania rur PE,
 • deklaracje zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne dla zastosowanych  materiałów  i   wyrobów   oraz   świadectwa   dopuszczające   stosowanie materiałów w budownictwie na terenie Polski – znak B lub CE.   

5.Warunkiem dopuszczenia wybudowanych sieci do eksploatacji jest:

 • przeprowadzenie dezynfekcji (dotyczy sieci wodociągowej) i płukania sieci,
 • przedłożenie sprawozdania z laboratoryjnego badania wody, przeprowadzonego przez Państwowy Powiatowy  Inspektorat   Sanitarny lub inne laboratorium o udokumento - wanym  systemie  jakości   prowadzenia   badań  wody, zatwierdzonym  przez  Państwową Inspekcję Sanitarną, co najmniej w zakresie wymaganym dla monitoringu  przeglądowego  tj.: bakterie coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC,
 • dokonanie odbioru technicznego częściowego i końcowego wybudowanych sieci wod.- kan.,
 • deklaracje zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne dla zastosowanych  materiałów   i   wyrobów   oraz   świadectwa   dopuszczające   stosowanie materiałów w budownictwie na terenie Polski – znak B lub CE.   
 • przedłożenie  zgłoszenia  zakończenia  robót  do  PINB,  w  celu  dopuszczenia   sieci   do użytkowania.
 • Druki do pobrania znajdują się w miejscach tekstu wyodrębnionego kolorem niebieskim !
   

Druki do pobrania znajdują się w miejscach tekstu wyodrębnionego kolorem niebieskim !